wideband

A communications channel with transmission speeds from 64 Kbps to 2Mbps; e.g. ADSL and T-1 lines Sometimes used synonymously with broadband.

dải tần rộng
Một kênh tryền thông có tốc độ truyền từ 64 Kbps đến 2 mbps; ví dụ như các đường dây ADSL và T-1. Đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với broadband.


Published:

PAGE TOP ↑