wide distribution

When an e-mail or other document has been sent to a large number of different computers.

S/O://I:/ Phaân phoái ro/a:/ng
Khi một e-mail hay tài liệu khác đã được gởi đến rất nhiều máy tính khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑