Wide Area Information Server(WAIS)

A type of database that contains indexes to documents that reside on the Internet. Text files can be searched using keywords The entire contents of documents can be searched, rather than simply the titles.

Wide Area Information Server(WAIS)
Một loại cơ sở dữ liệu chứa các chỉ số cho các tài liệu nằm trên Internet. Các file văn bản có thể được tìm kiếm bằng cách sử dụng các từ khóa. Toàn bộ nội dung của các tài liệu có thể được tìm kiếm thay vì chỉ các tiêu đề.


Published:

PAGE TOP ↑