whois

An Internet directory service. Whois can be used to find information about users registered on a server, or other information about the network.

whois
Một dịch vụ thu mục Internet. Whois có thể được sử dụng đế tìm thông tin về người dùng đăng ký trên một server, hay thông tin khác về mạng.


Published:

PAGE TOP ↑