whiteboard

The equivalent of a blackboard, but on a computer screen. A whiteboard allows one or more users to draw on the screen while others on the network watch. It can be used tor instruction in the same way that a blackboard is used in a classroom.

Bảng trắng
Tương đương với một bảng đen, nhưng trên một màn hình máy tính. Một whitevoard vho phép một hay nhiều người dùng vẽ trên màn hình trong khi những người khác trên đồng hồ trên mạng. Nó có thể được sử dụng để hướng dẫn theo cùng một cách mà một bảng đen được sủ dụng trong một lớp học.


Published:

PAGE TOP ↑