white space

The blank space on a printed page. Donoted by spaces, tabs, and line feeds.

Khoảng trắng
Khoảng trống trên một trang in. Được biểu thị bằng các khoảng cách, tab và các ký tự xuống dòng.


Published:

PAGE TOP ↑