white paper

A short document that is designed to educate the reader on some technical matter.

white paper
Một tài liệu ngắn được biên soạn để hướng dẫn người đọc về một vấn đề kỹ thuật nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑