White Pages

A directory service similar to the white pages in a telephone directory, providing information on e-mail addresses, street addre sses, and telephone numbers.

White Pages
Một dịch vụ thư mục tương tự như các trang trắng trong một danh bạ điện thoại cung cấp thông tin về các địa chỉ e-mail, địa chỉ đường và số điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑