white noise

Broadband interference generated by the electricity in a communications line, sounding like a hiss.

white noise
Sự nhiễu dải rộng được tạo ra bởi điện trong một đường dây truyền thông, phát ra tiếng giống như một tiếng huýt.


Published:

PAGE TOP ↑