white hat

A hacker who is hired to prevent others from gaining unauthorized access to a network, or a hacker who gains unauthorized entry to a site and then informs the owner.

white hat
Một hakcer được thuê để ngăn những người khác truy cập bất hợp pháp đến một mạng hay một hacker xâm nhập bất hợp pháp vào một site và sau đó thông báo cho người sở hữu. Nhwxhg người này thường được xem là những người tốt.


Published:

PAGE TOP ↑