wheel mouse

A mouse that has a rubber wheel in the center used to scrool around the page. It is useful for working on the Web, where whole pages cannot always been seen in the window at one time. Some wheel mice also have a button, which when depresed, will return the useto the previous page.

bánh xe chuột
Một chuột có một bánh xe cao su ở tâm dùng để cuộn xung quanh trang. Nó hữu dụng để làm việc trên Web trong đó toàn bộ các trang không thể luôn xem trong cửa sổ cùng một lúc. Một số chuột bánh xe cũng có một nút mà khi được nhấn sẽ đưa người dùng trở về trang trước.


Published:

PAGE TOP ↑