wheel

A privileged user on a computer system; someone whose use of the system takes priority over other users and /or has access to parts of the network or functions that are not common to all users.

wheel
Một người dùng đặc quyền trên một hệ thống máy tính , một người sử dụng hệ thống dành quyền ưu tiên so với những người dùng khác và/hoặc truy cập đến những phần của mạng hay chức năng không phổ biến cho tất cả người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑