What You See Is What You Print(WYSIWYP)

An image or page display in the same colors and resolution that will be produced by the printer.

What You See Is What You Print(WYSIWYP)
Một phần hiển thị ảnh hay trang có cùng các màu và độ phân giải sẽ được tạo bởi máy in.


Published:

PAGE TOP ↑