What You See Is What You Get(WYSIWYG)

The presentation of a page layout on a computer screen that shows how the actual page will look when it is published on the Web. An example of a WYSIWYG editor is Microsoft Frontpage, as it lets the user publish a page on the Web, whithout the user having to know HTML or another programming language. What the user draws on the screen is exactly what the program allow the user to publish.

What You See Is What You Get(WYSIWYG)
Việc trình bày một bố cục trang trên một màn hình máy tính cho thấy diện mạo của trang thực sự khi nó được xuất bản trên Web. Một ví dụ về một trình biên soạn WYSIWYG là Microsoft Frontpage, vì nó cho phép người dùng xuất bản một trang trên Web mà không cần người dùng phải biết HTML hay một ngôn ngữ lập trình khác. Những gì người dùng vẽ trên màn hình chính là những gì mà chương trình cho phép người dùng xuất bản.


Published:

PAGE TOP ↑