whacker

An incompetent hacker; One who modifies files and programs whithout really understanding how they ork.

whacker
Một hacker bất tài; Một người chỉnh sửa các file và chương trình mà thực sự không hiểu rõ cách hoạt động của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑