whack a mole

To close down unsolicited advertising windows that appear repeatedly and clutter the screen. Often the user has click quickly to keep closing the windows as soon as they appear rather like playing the game “Whack a Mole”.

whack a mole
Đóng các cửa sổ quảng cáo không được yêu cầu xuất hiện liên tục và làm bề bộn màn hình. Người dùng thường phải nhấp nhanh để tiếp tục đóng các cửa sổ ngay khi chúng xuất hiện-hơi giống như chơi trò chơi “Whack a Mole”.


Published:

PAGE TOP ↑