well-behaved

Refers to software applications which function as expected and conform to all the standards.

có cách hoạt động tốt
Ám chỉ các trình ứng dụng phần mềm có hoạt động như mong muốn và tuân theo tất cả tiêu chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑