welcome page

An initial page on a Web site that welcomes users to the site, confirms the site’s identity and reinforces its brand, products, serevices, or logo.

trang chào đón
Một trang khởi đầu trên một Web site chào đón những người dùng đến site, xác nhận thông tin nhận dạng của site, và củng cố nhãn hiệu, sản phẩm, các dịch vụ hay logo của nó.


Published:

PAGE TOP ↑