webmaster

The person who administers a Web site. Most Internet Service Providers have a webmaster who can be contacted about any problems, usually by sending an e-mail to webmaster@name of ISP.

webmaster
Người quản lý một Web site. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Internet có một webmaster có thể được liên lạc để giải quyết bất kỳ vấn đề, thường bằng cách gởi một e-mail đến webmaster@tên của ISP.


Published:

PAGE TOP ↑