weblish

A composite word formed from Web and English. It is used to describe the language of the Internet, particularly that used in e-mails and jargon. Weblish is often noted for its poor spelling and grammar.

weblish
Một từ ghép được hình thành từ Web và English. Nó dùng để mô tả ngôn ngữ của Internet, đặc biệt từ này được sử dụng trong e-mail và biệt ngữ. Weblish thường có tiếng vì có chính tả và văn phạm kém.


Published:

PAGE TOP ↑