webinar

Web-based seminar. An interactive seminar or lecture presented over the Web.

webinar
Cuộc hội thảo dựa vào Web. Một cuộc hội thảo hay bản thuyết trình tương tác được trình bày trên Web.


Published:

PAGE TOP ↑