webhippie(slang)

A person who thinks that the widespread use of the Internet heralds a new age of freedom and self expression.

webhippie(slang từ lóng)
Một người nghĩ rằng việc sử dụng rộng rãi Internet sẽ báo trước một thời đại tự do và sự tự biểu hiện mới.


Published:

PAGE TOP ↑