webhead(slang)

Someone who regularly posts material on the World Wide Web.

webhead(slang từ lóng)
Một người thường gởi tài liệu trên World Wide Web.


Published:

PAGE TOP ↑