web wrap agreement

The contract entered into by an Internet user prior to downloading some software.

web wrap agreement
Hợp đồng được nhập vào bởi một người dùng Internet trước khi tải xuống phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑