web TV

A means of accessing the Internet net via a television set, a set-top box, an ordinary telephone line, and a subscription-based online service.

web TV
Một phương tiện để truy cập Internet qua một máy truyền hình, một hộp set-top hay một đường dây điện thoại thông thường và một dịch vụ trực tuyến dựa vào đăng ký.


Published:

PAGE TOP ↑