web site

A collection of Web pages that are thematically or commercially related and linked together via a homepage.

web site
Một tập hợp các trang Web có liên quan về chủ đề hay thương mại và được liên kết lại với nhau qua một trang chủ.


Published:

PAGE TOP ↑