web rot

What happens to a site that is poorly served and contains out of date or dysfunctional links.

web rot
Những gì xảy ra đối với một site được phục vụ kém và chứa các liên kết lỗi thời hay hoạt động kém.


Published:

PAGE TOP ↑