web ring

A collection of related Web sites that are accessed via a common homepage. E.g. Rings set up by voluntary groups on a specific disease or those run by a town’s chamber of commerce to promote commercial and social groups in the town.

web ring
Một tập hợp các Web site liên quan đến truy cập qua một trang chủ chung. Ví dụ, các ring được thiết lập bởi các nhóm tình nguyện về một chứng bệnh nào đó hoặc các ring được chạy bởi phòng thương mại của một thành phố để thúc đẩy các nhóm thương mại và xã hội trong thành phố.


Published:

PAGE TOP ↑