web publishing

The creation of documents that are made available on the World Wide Web. Such documents cancontain multimedia in the form of graphics, sound, video clips, animation, and interactive forms, as well as text. Documents published on the Web must be stored on a computer that acts as a server. It in turn should publicize its existence through a directory listing or links from other related Web sites.

xuất bản Web
Việc tạo các tài liệu được làm cho có sẵn trên World Wide Web. Các tài liệu như vậy có thể chứa đa truyền thông theo dạng đồ họa, âm thanh, video clip, hoạt hình, và các form tương tác, cũng như văn bản. Các tài liệu được xuất bản trên Web phải được lưu trữ trên một máy tính vốn hoạt đông dưới dạng một server. lần lượt nó sẽ công bố sự hiện hữu của nó thông qua một danh sách danh mục hay các liên kết từ các Web site có liên quan khác.


Published:

PAGE TOP ↑