web police

Volunteers in the US who search the Web looking for violations of Internet protocol, security, or laws. When criminal activity is dis covered, they pass this information on to the authorities.

cảnh sát Web
Những người tình nguyện ở Mỹ tìm kiếm trên Web nhằm tìm ra những vi phạm về giao thức Internet, tính bảo mật hay luật. Khi phát hiện ra hoạt động tội phạm, họ chuyển thông tin này đến những nhà chức trách.


Published:

PAGE TOP ↑