web payment service

The management and transfer of funds from a user to an e-commerce site. The money could could come from a digital wallet service or from a prepaid account.

dịch vụ thanh toán Web
Việc quản lý và chuyển tiền từ một người dùng đến một site thương mại điện tử. Tiền có thể bắt nguồn từ một wallet kỹ thuật số, từ một thẻ tín dụng được lưu trữ trên một dịch vụ wallet kỹ thuật số, từ một thẻ tín dụng được lưu trữ một dịch vụ wallet kỹ thuật số hay từ một tài khoản được trả trươc.


Published:

PAGE TOP ↑