web page

One page of a document posted on the World Wide Web. Each page has a unique address and is usually written in HTML and stored as a file on a server to enable users to access it. Most Web pages have links, either internally to Web pages that form parts of other documents.

trang Web
Một trang của một tài liệu được gởi trên World Wide Web. Mỗi trang có một địa chỉ duy nhất và thường được viết bằng ngôn ngữ HTML và được lưu trữ dưới dạng một file trên một server để cho phép người dùng truy cập nó. Hầu hết các trang Web có các liên kết, bên trong dẫn đến các trang khác của cùng một tài liệu, hay bên ngoài dẫn đến các trang Web vốn hình thành các phần của những tài liệu khác.


Published:

PAGE TOP ↑