web objects

Each of the various elements that combine to make a Web page; e.g. text, graphics, URLs, audio/video clips, and scripts.

các đối tượng Web
Từng thành phần khác nhau kết hợp lại để tạo nên một trang Web; ví dụ, văn bản, đồ họa, các URL, các clip âm thanh, hình ảnh và các script.


Published:

PAGE TOP ↑