web log file

A file maintained by a Web server that records the Web page visited by a user, including time of access, duration, etc. This information is then used by the webmaster to optimize the service offered.

web log file
Một file được duy trì bởi một Web server ghi lại các trang Web được tham quan bởi một người dùng, kể cả thời gian truy cập, … Sau đó thông tin này được sử dụng bởi webmaster để tối ưu hóa dịch vụ được cung cấp.


Published:

PAGE TOP ↑