web guru

Someone with an exceptionally good knowledge of the Web, e.g. an organization’s Web developer.

web guru
Một người có một kiến thức rất tốt về Web, ví dụ như nhà phát triển Web của một tổ chức.


Published:

PAGE TOP ↑