web graffiti

Alterations to a Web site that have been carried out without the consent of the owner or site developer.

web graffiti
Những thay đổi đối với một Web site đã được thực hiện mà không có sự đồng ý của người sở hữu hay nhà phát triển site.


Published:

PAGE TOP ↑