web developer

Someone with the technical skills to create a Web page. This includes a Knowledge of Web design programs such as HTML and Java as well as Knowledge about the various protocols that govern the functioning of the Internet.

nhà phát triển Web
Một người có những kỹ năng tạo một trang Web. Điều này bao hàm một kiến thức về các chương trình thiết kế Web chẳng hạn như HTML và Java cũng như kiến thức về các giao thức khác nhau vốn điều khiển chức năng của Internet.


Published:

PAGE TOP ↑