web design

The way that a Web page looks, and is laid out and structured. It can also describe how the speed with which it downloads affects its attractiveness, functionality, and the user’s desire to visit the site again. A well-designed site is vital to the success of any online activity.

thiết kế Web
Diện mạo, bố cục và cấu trúc của một trang Web. Nó cũng có thể mô tả cách mà tốc độ nó tải xuống tác động đến tính lôi cuốn, chức năng của nó và sự mong muốn của người dùng tham quan lại site. Môt site được thiết kế tốt có tầm quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ hoạt động trực tuyến.


Published:

PAGE TOP ↑