web bug

A way of passing information from a user’s computer to a third party. Web bugs often work in conjunction with cookies to gather and track information. The Web bug itself is usually a single-pixel, transparent GIF image and uses its associated HTML code to point to a third party Web site, which will retrieve the GIF image. It then passes infor-mation gleaned from the user’s computer to the Web site.

web bug
Một cách để truyền thông tin từ máy tính của một người dùng đến một máy tính thứ ba. Các Web bug thường hoạt động cùng với các cookie để thu thập và truy tìm thông tin. Bản thân Web bug thường là một ảnh GIF trong suốt, pixel đơn và sủ dụng mã HTML đính kèm của nó để hướng sang một Web site của nhóm thứ ba, Web site này sẽ truy tìm ảnh GIF. Sau đó nó truyền thông tin được thu thập từ máy tính của người dùng đến Web site.


Published:

PAGE TOP ↑