web-based application

In a client/server environment, any application that is downloaded from a Web site each time it is run. These programs leave the client computer’s memory clear and allow the application to be upgraded without reference to the client.

trình ứng dụng dựa vào Web
Trong một môi trường client/server, bất kỳ trình ứng dụng được tải xuống từ một Web site mỗi lần nó được chạy. Những chương trình này làm trống bộ nhớ của máy tính client và cho phép trình ứng dụng được nâng cấp mà không cần đến client.


Published:

PAGE TOP ↑