web authoring software

Software used to create Web sites and Web pages It is the Internet equivalent of a desktop publishing application. Web authoring software generates the HTML code required for Web site programming and shows the user a clear page layout while they are working. Dreamweaver is one example.

phần mềm sáng tạo Web
Phần mềm dùng để tạo các Web site và trang Web. Trên Internet, nó tương đương một trình ứng dụng chế bản văn phòng. Phần mềm sáng tạo Web tạo mã HTML cần thiết cho việc lập trình Web wite và cho người dùng thấy một cách trình bày trang rõ ràng trong khi họ đang làm việc. Dreamweaver là một ví dụ điển hình.


Published:

PAGE TOP ↑