Web aggregator Web application meets bricks and mortar (WAMBAM)

Refers to conventional commercial organizations that introduce a Web presence, forexample, traditional bookshops and clothing retailers.

Web aggregator Web application meets bricks and mortar (WAMBAM)
Ám chi các tổ chức thương mại giới thiệu một thú hiện diện trên Web, ví dụ như các cửa hàng sách và đại lý quần áo.


Published:

PAGE TOP ↑