Web aggregator

An organization that compiles news, sports scores, weather forecasts, and reference materials from a number of sources and distributes it to customers via the Internet.

Web aggregator
Một tổ chức biên soạn tin tức, tỷ số bàn thắng, dự báo thời tiết và các tài liệu tham khảo từ một số nguồn và phân phối nó cho các khách hàng qua Internet.


Published:

PAGE TOP ↑