web address

The unique URL address that enables users to locate a page on the World Wide Web.

địa chỉ Web
Địa chỉ URL duy nhất cho phép người dùng xác định một trang trên World Wide Web.


Published:

PAGE TOP ↑