weasel text

The message found on a Web site that tells the user that a part of the site has been removed and why.

weasel text
Thông báo được tìm thấy trên một Web site cho người dùng biết rằng một phần của site đã bị loại bỏ, và tại sao.


Published:

PAGE TOP ↑