wavetable

The memory in a sound card that contains recordings of musical instruments. Some types of sound cards use FM synthesis, a method that relies on mathematical formulae to recreate the sound of the instrument.

wavetable
Bộ nhớ trong một card âm thanh chứa các phần ghi âm của các nhạc cụ. Một số loại card âm thanh tính năng tổng hợp FM, một phương pháp phụ thuộc vào các công thức toán học để tái tạo âm thanh của nhạc cụ.


Published:

PAGE TOP ↑