wavelet compression

The process used in the lossy compression method for graphics and video.

wavelet compression
Tiến trình được sử dụng trong phương pháp nén làm mất dữ liệu đối với đồ họa và video.


Published:

PAGE TOP ↑