wavelength division multiplexing(WDM)

A means of transmitting multiple signals simultaneously over a single optical fiber. The signals travel within color bands, with one color band for each signal.

sự đa công phân chia bước sóng
Một phương tiện để truyền nhiều tín hiệu truyền trong các dải màu, với một dải màu cho mỗi tín hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑