wavelength

The distance between one point on a wave and the same point in the next cycle.

bước sóng
Khoảng cách giữa một điểm trên một sóng và cùng một điểm này ở chu kỳ kế tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑