wave

The oscillation or movement that transfers energy from point to point and is visualized as a succession of curves resembling waves. Signals such as light, sound, electricity, and radio travel in waves.

wave
Sư dao động hay di chuyển để truyền năng lượng từ điểm này đến điểm kia và được nình dung là một loạt đường cong giống như các sóng. Các tín hiệu chẳng hạn nhr ánh sáng, âm thanh, điện, và radio truyền theo các dạng sóng.


Published:

PAGE TOP ↑